Samfundets presidenter

SAMFUNDETS PRESIDENTERHenry Olcott 1875 - 1907

(1832-1907). Olcott och HP Blavatsky möttes 1874 när Olcott i egenskap av journalist skulle undersöka några spiritualistiska fenomen som HPB var inblandad i.


Tillsammans med HPB grundade Olcott Teosofiska Samfundet 1875 i New York. Förenklat kan man säga att HPB stod för det andliga budskapet och Olcott för organisationens uppbyggnad.


Olcott bidrog till återuppväckandet av buddhismen på Ceylon. Han reste mycket över hela världen och besökte Sverige två gånger. Ett av hans mest bestående bidrag var köpet 1882 av området i Adyar för det internationella högkvarteret. Här grundade han 1886 Adyar Library and Research Center med antikens välkända bibliotek i Alexandria som förebild.

I sina samlade verk Old Diary Leaves ger Olcott en inblick i samfundets utveckling och äldsta historia.


Annie Besant 1907 - 1933

(1847–1933). Teosofiska Samfundets andra president har beskrivits som en “diamantsjäl” ty hon besatt många briljanta aspekter i sin karaktär. Hon var en lysande talare, som drog fulla hus vart  hon än kom, och en kämpe för mänsklig frihet (som sådan hade hon en viktig roll i Indiens befrielse från brittiskt styre), en pedagog, filantrop och författare till över 300 böcker och pamfletter.


Sina djupgående insikter, som hon kunde lägga fram med stor språklig klarhet, kombinerade hon med en häpnadsväckande handlingskraft. Hon var personlig elev och assistent till Helena Petrovna Blavatsky och senare i livet var hon själv något av en andlig moder för Krishnamurti.


Bland hennes många skrifter kan nämnas The Path of Discipleship, Esoteric Christianity och (tillsammans med C.W. Leadbeater) Occult Chemistry.


Böcker på svenska: Det högre livets lagar, Esoterisk kristendom, Esoterisk visdom, Karma, Vårt liv i tre världar


George Arundale 1934 - 1945

(1878-1945). Arundale växte upp i England och Tyskland och avlade en akademisk examen i Cambridge. 1881 blev han medlem i TS och reste till Indien 1902, där han sedan verkade under större delen av sitt återstående liv.


George Arundale arbetade tillsammans med Annie Besant och utformade program för utbildning och kultur i Indien. Tillsammans med sin hustru, Srimati Rukmini Devi, som var indiska, bidrog han till att bilda Världsfederationen av unga teosofer 1935.


Han var president för TS under krigsåren (1939-1945) och förespråkade en odogmatisk framställning av teosofin.
Curupullage Jinarajadasa 1946 - 1953(1875-1953). Jinarajadasa kallades för "Broder Raja". Han var en uppskattad föredragshållare och författare och betonade teosofins estetiska sida och gav konsten en mycket stor betydelse. Han utbildade sig i Cambridge till lingvist.


Jinarajadasa ledde återuppbyggnaden av TS i Europa efter kriget.
Nilakanta Sri Ram 1953 - 1973(1889-1973). N. Sri Ram framhöll en annorlunda dimension av teosofin. För honom var teosofin visdom i handling. Hans tankar och skrifter liknar aforismer.


Under Sri Rams tid som president uppfördes i Adyar den byggnad som fortfarande inrymmer Adyar Research Library and Research Center.


Böcker på svenska: Tankar och meditationer, Skönheten i människan.
John Coats 1973 - 1979

(1906-1979). John Coats blev medlem i TS år 1932. Han talade engelska, tyska och franska och hade en internationell framtoning. Han var en passionerad talare, utåtriktad och hyste stor kärlek till mänskligheten. Han reste runt i den teosofiska världen.


Coats var en mycket hängiven teosof och sade bl a: "vi måsteutveckla en större ansvarskänsla. Hela samfundet, varje grupp och varje medlem kan vara en kanal genom vilken de inre världarnas liv ständigt kan flyta till den värld vi lever i...Det som gäller är inte det vi tänker göra utan det vi verkligen gör....".

Radha Burnier 1980 - 2013

(1923-2013). Radha Burnier var dotter till N. Sri Ram och föddes i Adyar. Hon valdes till president 1980, en post som hon innehade fram till sin död 2013.


Radha studerade sanskrit och hade en MA-examen från Benares Hindu University. Hon hade även studerat klassisk indisk dans.


Radha framhöll visdomsaspekten i de teosofiska lärorna och hennes grundtanke var mänsklig pånyttfödelse. Hon betraktade teosofin som visdomsreligionen, ett uttryck som även användes av HPB.
Tim Boyd 2014 -

(1953-).Tim Boyd är samfundets åttonde internationella president och efterträdde Radha Burnier, som avled den 31 oktober 2013. Han är fr o m den 27 april 2014 internationell president för Teosofiska Samfundet, Adyar.


Boyd föddes 1953 i New York och blev medlem i TS 1974. Han har också varit mycket aktiv inom TOS (theosophical Order of Service) i många år.