Teosofiska Samfundet

TEOSOFIDet Teosofiska Samfundet är sammansatt av sökare som tillhör vilken religion som helst i världen eller ingen alls. De förenas genom sitt godkännande av samfundets syften, genom sin vilja att avskaffa religiösa motsättningar och sammanföra människor av god vilja, vilka religiösa uppfattningar de än har, och genom sin önskan att studera religiösa sanningar och dela resultatet av sina studier med andra. Deras förenande band är inte en gemensam trosbekännelse utan ett gemensamt sökande och en strävan efter sanning. De anser att sanningen bör sökas genom studier, eftertanke, ett rent levnadssätt, hängivenhet gentemot höga ideal och de betraktar sanningen som ett belöning att sträva efter, inte som en dogm pålagd av en auktoritet. De anser att tro bör vila på individuella studier, kunskap eller intuition, inte på bestämda påståenden. De är toleranta mot alla, även mot de intoleranta, inte som ett privilegium som de ger, men som en plikt som de utför. De försöker avlägsna okunnighet, inte straffa den. De ser varje religion som ett uttryck för den gudomliga visdomen och föredrar att studera den framför att fördöma, och utövandet av den framför att värva nya anhängare. Frid är deras motto och sanningen deras mål.


Teosofin är den samling sanningar som utgör basen till alla religioner och som ingen enskild religion kan säga sig ha ensamrätt till. Den erbjuder en filosofi som gör livet begripligt, och som visar den rättvisa och den kärlek som styr utvecklingen. Den sätter döden på sin rätta plats, som en återkommande händelse i ett ändlöst liv och som öppnar porten till en rikare och mer strålande existens. Den återinför i världen den andliga vetenskapen och ger människan kunskap om att hon själv är ande och att sinnet och kroppen är hennes tjänare. Den belyser religionernas skrifter och läror genom att avslöja deras dolda betydelser och rättfärdigar dem därigenom intelligent och intuitivt.


Medlemskap

Medlemmar i teosofiska samfundet studerar dessa sanningar och eftersträvar att leva efter dem. Var och en som är villig att studera,  vara tolerant, sikta högt och arbeta uthålligt är välkommen som medlem och det är upp till den enskilda medlemmen att bli en sann teosof.

Medlemsavgiften i svenska sektionen är 300 kr per kalenderår. 


                                                              Blankett för ansökan om medlemskap finns här


(För att ta del av samfundets stadgar klicka på länken)


Huvudkvarter

Teosofiska Samfundet, Karlaplan 5, 114 60 Stockholm.

Tel. 076 0068649 

Postgiro: 4600-3.

Öppet tisdag och torsdag kl 14-18

Generalsekreterare: Birgitta Skärbo tel 0768919297 


Biblioteket och Bokhandeln Studio

Medlemmar kan låna böcker från biblioteket, men en depositionsavgift

på 100 kr tas ut. Undantag är värdefulla eller sällsynta böcker, som kan

läsas på plats i lokalen.


Icke medlemmar kan sitta i lokalen och läsa en biblioteksbok.


Bokhandeln och biblioteket har öppet tisdag och torsdag kl 14-18,

Karlaplan 5.


Lokala grupper

Se flik “Kontakt”.